Acords, drets i obligacions d’us i asistència al taller

 • Aquest taller està concebut com un espai on poder desenvolupar el treball i les aspiracions artístico-constructives dels seus integrants.
 • El taller té dues persones titulars, les quals tenen el poder decisori en qualsevol cas de conflicte o desacord. Entre altres tasques dels titulars del taller hi figuren l’obertura i tancament del taller, l’ús i manteniment de la maquinària, el dret d’admissió…
 • Els integrants del taller seran considerats com a usuaris i en cap cas seran socis, ni alumnes, ni deixebles o qualsevol denominació similar.
 • Cada usuari té la decisió lliure d’assistir al taller dins del calendari i horari que cadascú triï i s’acordi amb els titulars.
 • Cada usuari es fa responsable dels riscos, accidents o desperfectes que pugui ocasionar, en cap cas aquesta responsabilitat recaurà en les persones titulars del taller.
 • La maquinària només la pot usar els titulars del taller, per tant, queda prohibit l’ús pels usuaris, i si es fa serà sempre sota la responsabilitat d’aquests últims.
 • El taller es sosté gràcies a les col•laboracions econòmiques dels usuaris integrants, cada usuari aportarà una quantitat mensual fixada per les persones titulars del taller com a ajuda econòmica a les despeses del taller (aigua, llum, lloguer del local, maquinària, instal•lacions, assessoria, etc) que equivaldrà a les hores d’assistència que cadascú té programades.
 • L’ impagament de la col•laboració econòmica comportarà la prohibició d’entrada al taller i la retenció d’eines i materials que hi estiguin dipositats fins la satisfacció del deute.
 • Dins d’un termini de tres mesos d’absència i/o impagament els titulars del taller disposaran de tot el que hi hagi dipositat, i no tindran cap obligació de guardar o restituir bens, eines o materials.
 • Els usuaris del taller tenen el dret d’assistència, d’ús de les instal•lacions, de suport tècnic per part dels titulars del taller, d’ús de la biblioteca i plànols, d’ús d’eines de mà.
 • Els usuaris del taller tenen la obligació d’observar i aplicar totes les mesures de seguretat, de col•laborar en el manteniment, conservació i neteja de les instal•lacions, de col•laborar econòmicament en les despeses.
 • Es preveu que el taller estigui disponible en torns de matí i/o tarda i el calendari s’adaptarà al calendari escolar vigent.
 • En el cas, per part dels titulars del taller, d’haver de suspendre l’assistència per causes de salut o impossibilitat horària es procurarà recuperar aquestes hores d’acord amb els afectats, en cap cas hi haurà un reemborsament econòmic. La no assistència per part dels usuaris no serà recuperable.
 • Els titulars del taller es reserven el dret de tancament del taller una hora abans de l’horari acordat en el cas de que cap usuari hagi assistit aquell dia.
 • Els usuaris del taller podran disposar excepcionalment de les instal•lacions fora del seu horari habitual sempre que sigui possible i s’acordi amb algun dels titulars.
 • Els titulars del taller declinen atendre i no es fan responsables de cap mena de petició, denúncia per danys o perjudicis dels usuaris integrants del taller.
 • El sota signant declara haver llegit i haver comprès i accepta els acords, drets i obligacions exposats en aquest document.

Signatura i DNI

Data