Acords, drets i obligacions d’us i asistència al taller

 • Aquest taller està concebut com un espai on poder desenvolupar el treball i les aspiracions artístico-constructives dels seus integrants. No és cap negoci ni es desenvolupen cap mena d’activitats comercials.
 • El taller té dues persones titulars (Martí Romero Torrelles i Francesc Planas Isart), les quals tenen el poder decisori en qualsevol cas de conflicte o desacord. Entre les tasques dels titulars del taller hi figuren l’obertura i tancament del taller, l’ús i manteniment de la maquinària, el dret d’admissió…
 • Els integrants del taller seran considerats com a amics usuaris i en cap cas seran socis, ni alumnes, ni deixebles o qualsevol denominació similar.
 • Cada usuari té la decisió lliure d’assistir al taller dins del calendari i horari que cadascú triï i acordi amb els titulars.
 • Cada usuari es fa responsable dels riscos, accidents o desperfectes que pugui ocasionar, en cap cas aquesta responsabilitat recaurà en les persones titulars del taller.
 • La maquinària només la poden usar els titulars del taller, per tant, queda prohibit l’ús pels usuaris, i si es fa serà sempre sota la responsabilitat d’aquests últims.
 • El taller es sosté gràcies a les col·laboracions econòmiques dels usuaris integrants. Cada usuari aportarà una quantitat mensual fixada per les persones titulars del taller com a ajuda econòmica a les despeses del taller (aigua, llum, lloguer del local, maquinària, instal·lacions, assessoria, etc) que equivaldrà a les hores d’assistència que cadascú té programades.
 • L’ impagament de la col·laboració econòmica comportarà la prohibició d’entrada al taller i la retenció d’eines i materials que hi estiguin dipositats fins la satisfacció del deute.
 • Dins d’un termini de tres mesos d’absència i/o impagament els titulars del taller disposaran de tot el que hi estigui dipositat, i no tindran cap obligació de guardar o restituir bens, eines o materials.
 • Els usuaris del taller tenen el dret d’assistència, d’ús de les instal·lacions, de suport tècnic per part dels titulars del taller, d’ús de la biblioteca i plànols, i d’ús de les eines de mà, tot i que es recomana que de mica en mica cada usuari es vagi equipant amb les seves pròpies eines.
 • Els usuaris del taller es faran càrrec de l’adquisició dels seus propis materials:
  1. Fustes
  2. Coles
  3. Vernissos i pinzells
  4. Abrasius i papers de vidre
  5. Productes químics diversos (tints, sanejadors, desinfectants, ceres, decapadors…)
  6. Accessoris, elements de ferreteria i eines específiques que el taller no disposi
  7. Altres
 • Els usuaris del taller tenen la obligació d’observar i aplicar totes les mesures de seguretat, de col·laborar en el manteniment, conservació i neteja de les instal·lacions, de col·laborar econòmicament en les despeses.
 • Es preveu que el taller estigui disponible en torns de matí i/o tarda i el calendari s’adaptarà al calendari escolar vigent.
 • Per cada sessió es calcula una mitjana de 4 hores i el nombre de sessions mensuals s’estableix en 4 sessions. En el cas de que coincidís que un mes tingués un 5è dia aquestes sessions es guardaran com a dies extres i es reservaran per si alguna sessió no es pogués realitzar tant per part de l’usuari com d’algun dels titulars. Si aquests dies extres no s’usessin es descomptaran als usuaris durant el mes de juny i/o el mes del desembre.
 • En el cas, per part dels titulars del taller, d’haver de suspendre l’assistència per causes de salut o impossibilitat horària es procurarà recuperar aquestes hores d’acord amb els afectats, en cap cas hi haurà un reemborsament econòmic. La no assistència per part dels usuaris no serà recuperable.
 • Els titulars del taller es reserven el dret de tancament del taller una hora abans de l’horari acordat en el cas de que cap usuari hagi assistit aquell dia.
 • Els usuaris del taller podran disposar excepcionalment de les instal·lacions fora del seu horari habitual sempre que sigui possible i s’acordi amb algun dels titulars.
 • Els titulars del taller declinen atendre i no es fan responsables de cap mena de petició, denúncia per danys o perjudicis dels usuaris integrants del taller.

El sota signant declara haver llegit i haver comprès i accepta els acords, drets i obligacions exposats en aquest document.